Doorgaan naar de inhoud

Kwaliteit

Om de kwaliteit van Samen opleiden te waarborgen, moet de leeromgeving in de Opleidingsschool aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de partners van een Opleidingsschool een gedeelde visie hebben op het opleiden van leraren.

Opleidingsscholen geven kwaliteitsontwikkeling vorm volgens het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review. Dit handboek is ontwikkeld in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Samen Opleiden & Professionaliseren, bestaande uit de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en het ministerie van OCW.

Kwaliteit in de Opleidingsschool

Opleidingsscholen borgen hun kwaliteit op basis van vier kernpunten:

  • De lerende leraar. De Opleidingsschool heeft een gezamenlijk gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren.
  • De leeromgeving. De Opleidingsschool heeft op basis van die visie een samenhangende en consistente leeromgeving gerealiseerd, die aankomende leraren ondersteunt in hun leer- en ontwikkelproces. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, er is verbinding tussen theorie en praktijk en er is samenhang en verbinding tussen het leren op het opleidingsinstituut en op de werkplek.
  • De organisatie. De Opleidingsschool heeft verantwoordelijkheden en benodigde competenties van alle actoren vastgelegd, afgestemd en ingebed in de organisatie. Deze structuur is de basis voor het realiseren van de gezamenlijke visie en de daarmee samenhangende leeromgeving.
  • De kwaliteitscultuur. Vanuit de gedeelde visie werken alle actoren in een open dialoog aan de kwaliteit én de verbetering daarvan binnen de Opleidingsschool.

Over de kwaliteitscultuur

Uitgangspunt voor de kwaliteitscultuur in een Opleidingsschool is de uitvoering van de geformuleerde doelstellingen. Deze wordt regelmatig getoetst in een open gesprek tussen de actoren in de Opleidingsschool:

  • Is wat we willen bereiken (1) nog actueel en relevant?
  • Bereiken we daadwerkelijk wat we willen bereiken?
  • Doen we wat we willen doen en is dat effectief (2)?
  • Is dat op de goede manier georganiseerd (3)?
  • En doen we dit voldoende in gezamenlijkheid?

Peer reviews

Omdat scholen en lerarenopleidingen samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsontwikkeling van de Opleidingsschool, organiseren Opleidingsscholen peer reviews. Peer review is een methode om de kwaliteit van een product of organisatie te verbeteren, verifiëren of controleren door het te onderwerpen aan de kritische blik van gelijken.

Aspirant Opleidingsscholen nemen vier jaar na de toekenning van de aspirantstatus deel aan een beoordelingsgerichte peer review, waarbij ze aantonen dat ze minimaal voldoen aan de basiskwaliteit volgens de beschreven waarborgen. Erkende Opleidingsscholen voeren elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van het kwaliteitskader.

Meer weten?

Gedetailleerde informatie over het kwaliteitskader en de werkwijze rond peer reviews is te lezen op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, in het document Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review.