Doorgaan naar de inhoud

Rollen

In de Opleidingsscholen leiden docenten en lerarenopleiders de toekomstige docenten samen op. Dat doen zij in leerteams, waarin iedere opleider zijn eigen rol en verantwoordelijkheden heeft in de begeleiding van de studenten.

Voor de beschrijving en invulling van de rollen is het ADEF rollenportfolio Samen Opleiden de basis. Iedere Opleidingsschool geeft vorm en inhoud aan de rollen op basis van zijn eigen visie.

Leerteams

In het leerteam in de Opleidingsschool staat samen leren en samen opleiden centraal. Gelijkwaardigheid, stabiliteit en continuïteit zijn belangrijke uitgangspunten. Doel van het leerteam is om een optimale leeromgeving te realiseren, waarin studenten goed voorbereid worden op de beroepspraktijk en de rol die zij daarin krijgen.

Rollen en taken

In het leerteam zijn de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider samen verantwoordelijk voor de studentbegeleiding. De coördinerend schoolopleider en relatiebeheerder zijn samen verantwoordelijk voor de organisatorische aansluiting tussen opleiding en praktijk.

Naast de hieronder beschreven rollen zijn er meer professionals betrokken bij het Samen Opleiden. Denk aan de belangrijke ondersteunende processen (administratie, roostering, praktijkbureau etc.), beleid, management en bestuur.

Coördinerend schoolopleider

De coördinerend schoolopleider (ook: projectleider / programmaleider) is de verbindende schakel tussen de school en het opleidingsinstituut. En is het eerste aanspreekpunt voor het managementteam van de eigen school en voor het praktijkbureau van de lerarenopleidingen. De coördinerend schoolopleider speelt een belangrijke rol bij het plaatsen van studenten in de Opleidingsschool. De coördinerend schoolopleider is BRLO-gecertificeerd.

Kerntaken van de coördinerend schoolopleider

 • Vormt een duo met de relatiebeheerder, samen houden zij het totaaloverzicht over alle ontwikkelingen in Opleidingsschool en de plaatsing van studenten.
 • Coördineert het onderwijs op de Opleidingsschool: ontwikkeling, inhoud, vormgeving, afstemming en planning/organisatie.
 • Vertegenwoordigt de opleidingsschool in overleggen op alle niveaus.
 • Signaleert professionaliseringsbehoeften en doet voorstellen voor professionalisering van werkplekbegeleiders en andere betrokkenen in de Opleidingsschool.
Relatiebeheerder

De relatiebeheerder onderhoudt namens Windesheim nauwe contacten met (coördinerend) schoolopleiders, werkplekbegeleiders en instituutsopleiders en neemt een leidende rol in het doorontwikkelen van de opleidingsschool.

Kerntaken van de relatiebeheerder

 • Vormt een duo met de projectleider/coördinerend schoolopleider, samen houden zij het totaaloverzicht over alle ontwikkelingen in de opleidingsschool.
 • Adviseert over het onderwijs op de opleidingsschool: ontwikkeling, inhoud, vormgeving, afstemming en planning/organisatie.
 • Onderhoudt contact met de coördinatoren op de partnerscholen: afstemmen/delen van ontwikkelingen, bespreken van begeleiding en beoordeling van studenten, afstemming in overleggen op alle niveaus.
 • Draagt mede zorg voor de plaatsing van studenten conform gemaakte afspraken.
 • Bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in de partnerscholen.
 • Draagt actief bij aan de doorontwikkeling van de opleidingsschool (bijvoorbeeld in de peer reviews van de opleidingsschool).
 • Is een innovator in het samen vormgeven van het werkplekcurriculum.
Werkplekbegeleider

De relatie tussen de student en de werkplekbegeleider is de spil van de studentbegeleiding. De werkplekbegeleider begeleidt studenten individueel bij de dagelijkse praktijk van het werkplekleren. De begeleiding is werkplekgerelateerd, de werkplekbegeleider is een vakgenoot van de aankomend leraar en geeft les in het vakgebied waarin de student wordt opgeleid.

Kerntaken van de werkplekbegeleider

 • Begeleiden: de werkplekbegeleider begeleidt de student in zijn leer- en ontwikkelingsproces op de werkplek.
 • Instrueren: de werkplekbegeleider geeft de student vakinhoudelijke en (vak)didactische instructies.
 • Beoordelen: de werkplekbegeleider geeft een adviesbeoordeling over de vakmatige en (vak)didactische ontwikkeling van de student.
 • De werkplekbegeleider geeft vorm aan de opleiding van de student door:
  • deel te nemen aan portfoliogesprekken,
  • het begeleiden van de lesvoorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de lessen,
  • feedback te geven aan de student over zijn werkplekleren,
  • feedback te geven op de uitvoering van opdrachten die op het (vak)didactische vlak liggen,
  • het vakdidactische leerproces te begeleiden.
Schoolopleider

De schoolopleider verzorgt in samenwerking met de instituutsopleider onderwijsactiviteiten in de Opleidingsschool. De schoolopleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerwerkplek en voor de begeleiding en de beoordeling van studenten in de Opleidingsschool.

Kerntaken van de schoolopleider

 • Begeleidt en beoordeelt onderdelen van de Brede Leergemeenschap volgens afspraken in de Opleidingsschool, samen met de instituutsopleider en/of de werkplekbegeleider.
 • Onderhoudt contact met instituutsopleiders, leerwerkplekbegeleiders, relatiebeheerder, onderzoekscoördinatoren.
 • Stemt af over ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs in de Brede Leergemeenschap.
 • Verzorgt intervisies en/of themabijeenkomsten volgens afspraken in de Opleidingsschool.
Instituutsopleider

De instituutsopleider is vanuit het instituut de eerste aanspreekpersoon, coach/begeleider en examinator voor de docent in opleiding.

Kerntaken van de instituutsopleider

 • Begeleidt en beoordeelt onderdelen van de Brede Leergemeenschap volgens afspraken in de Opleidingsschool, samen met de schoolopleider en/of de werkplekbegeleider.
 • Onderhoudt contact met schoolopleiders, leerwerkplekbegeleiders, relatiebeheerder, onderzoekscoördinatoren.
 • Stemt af over ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs in de Brede Leergemeenschap.
 • Verzorgt intervisies en/of themabijeenkomsten volgens afspraken in de Opleidingsschool.
 • Is mede-ontwikkelaar van het werkplekcurriculum en andere onderdelen die voortkomen uit het ontwikkel-/opleidingsplan van de Opleidingsschool.
Onderzoeksdocent /-begeleider

Studenten voeren onderzoeksopdrachten en vaak ook het afstudeeronderzoek uit in de Opleidingsschool. De onderzoeksdocent begeleidt studenten bij het uitvoeren van hun (afstudeer)onderzoek.

Kerntaken van de onderzoeksdocent

 • Is verantwoordelijk voor de onderzoeksopdrachten, passend in de leerlijn onderzoek, die door studenten worden uitgevoerd op de partnerscholen.
 • Onderhoudt contacten met de onderzoeksbegeleiders van partnerscholen en van het instituut: bespreekt ontwikkelingen, ontwikkelt onderwijs, begeleidt en beoordeelt opdrachten, werkt aan professionalisering.
 • Onderhoudt contacten met de relatiebeheerder, onderzoekscommissie en bestuursleden: bespreekt met hen de actuele relevante ontwikkelingen.
 • Begeleidt studenten bij hun (afstudeer)onderzoek, individueel en/of in een groep.
 • Heeft overleg met onderzoeksbegeleiders van de partnerschool over: onderzoekslijn, begeleidings- en beoordelingsvraagstukken, onderwijsactiviteiten (workshops) op de partnerschool, afstemming onderzoek en schoolontwikkeling en afstemming onderzoek t.b.v. de lerarenopleiding of de lectoraten.