Doorgaan naar de inhoud

Onze visie

Zo geven wij Samen Opleiden vorm

De tweedegraads lerarenopleidingen van Windesheim leiden sinds 2010 op vanuit het concept Samen Opleiden: lerarenopleidingen en partnerscholen geven het opleiden en begeleiden van studenten op de werkplek samen vorm. Tenminste 40 procent van het opleidingsprogramma ontwikkelen we samen en voeren we samen uit. Dit doen we op basis van een gedeelde visie op leren en gezamenlijke leeruitkomsten.

 

Leren en opleiden

‘Wij leiden bekwame professionals op die vanuit hun persoonlijke professionele identiteit kleur geven aan het beroep van leraar en participeren in een duurzame en inclusieve samenleving.’

Uitgangspunt voor ons onderwijs is de sociaal-constructivistische leertheorie. Leren vindt plaats in interactie met anderen en is een actief proces van kennisverwerving. In elke lerarenopleiding creëren we een rijke leeromgeving die past bij het vakgebied, de leerinhouden en de doelgroepen. Daardoor heeft iedere opleiding zijn eigen kenmerken. De gezamenlijke basis van alle opleidingen beschrijven we in zes begrippen gericht op leren en opleiden:

Visie op Samen Opleiden

Voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs vormt de driehoek student – schoolopleidingsinstituut de basis. In de lerarenopleidingen beroepsonderwijs staat de driehoek lerarenopleiding(v)mbo-schoolberoepenveld om de student heen.

Elke Opleidingsschool werkt op basis van een samenhangend curriculum in deze driehoek. Doel is dat studenten hun leervragen verbinden met het leren in de school, op de werkplek en binnen het opleidingsinstituut, in theorie en praktijk. Vanuit de driehoek voert ieder regie op dit leerproces vanuit zijn eigen expertise en perspectief. Als partners ontwerpen student, school en opleidingsinstituut zo samen een leerroute die leidt tot de beoogde leeropbrengsten.

Het leren op de werkplek is, in lijn met onze visie op leren, cyclisch vormgegeven op basis van telkens toenemende complexiteit en zelfstandigheid.

Breed netwerk

Om onze visie op Samen Opleiden te realiseren, onderhouden we sinds 2010 systematisch een netwerk met een groot aantal partnerscholen. Een cluster van partnerscholen en tweedegraads lerarenopleidingen samen noemen we een Opleidingsschool. Door onze keuze voor een breed netwerk profiteren alle studenten van de samenwerking met het werkveld en de sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Strategische koers

Onze visie op Samen Opleiden sluit aan bij de strategische koers van hogeschool Windesheim. Deze beschrijft drie ambities. Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is. Het onderzoek op de hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving. En we verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen.

Zo zijn de ambities uit de strategische koers geborgd in de lerarenopleidingen
  • In de opleiding zijn de beroepskwalificaties van het beroep waarvoor de student wordt opgeleid leidend.
  • De lerarenopleidingen leiden op tot vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwame en professionele docenten.
  • Het activeren en ondersteunen van leerprocessen staat centraal, waarbij er altijd een verbinding is met de specifieke inhoud van het vakgebied en de context waarvoor wordt opgeleid, om zo betekenisvol onderwijs te creëren.
  • Er is een wisselwerking tussen onderwijs en werkveld. Dit resulteert in een sterke focus op het verbinden van theorie en praktijk.
  • Het leren op de werkplek is cyclisch vormgegeven waarbij gewerkt wordt aan een toenemende complexiteit en zelfstandigheid.
  • De student ontwikkelt zich tot waarde(n)volle professional die rijke en betekenisvolle leeromgevingen kan inrichten in een veranderende omgeving.
  • Belangrijke kernwaarden zijn: gelijke kansen, inclusiviteit en duurzaamheid.
  • De student is eigenaar van zijn leerproces met keuzemogelijkheden hoe hij zijn leerroute zowel binnen de hogeschool als daarbuiten vormgeeft.
  • De student wordt opgeleid om verschillen in een groep te signaleren en zijn handelen hierop af te stemmen.
  • De student wordt gedurende zijn opleiding zodanig begeleid dat rekening gehouden wordt met zijn wensen, behoeften en capaciteiten.